เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ ( Vision)

เราจะเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านซ่อมบำรุงโรงงานและรับเหมาก่อสร้าง บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความพึง-พอใจของลูกค้าและเป็นบริษัทฯที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ของบริษัทด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร


พันธกิจ

  1. ขยายงานด้านซ่อมบำรุงโรงงานและรับเหมาก่อสร้างและงานระบบให้เติบโต อย่างต่อเนื่องภายใต้ความชำนาญและคุณภาพที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับงบประมาณที่ลูกค้าต้องการและแล้วเสร็จภายในเวลาที่ตกลงกัน
  2. มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
  3. ปรับปรุงปัญหาการทำงานอย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
  4. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  5. มุ่งมั่นให้บริการที่ดีเลิศอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้ามั่นใจได้ทั้งคุณภาพของงาน ความคงทนของระบบ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
  6. พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ


ค่านิยม (Q-C-I-S-T)

Quality of Service: คุณภาพงานมีมาตรฐานสูง

Customer Satisfaction : ความพึงพอใจของลูกค้า

Integrity : ความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณในอาชีพ

Social and Environmental Responsibilities : ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม

Teamwork : การทำงานเป็นทีม

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ และ ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า มาตรฐานเป็นหนึ่ง คุณภาพเป็นเลิศ ลูกค้าพึงพอใจ ตลอดจนการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง

ยึดมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ยึดมั่นในหลักวิศวกรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีม


นโยบายหลัก

      บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดเนื่องจากพนักงานไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยที่จำเป็นของการดำเนินงานของบริษัทฯ  แต่ยังช่วยให้เป้าหมายในการทำงานบรรลุผลและความก้าวหน้าของบริษัทฯไม่อาจประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ จากพนักงาน บริษัทฯมีความประสงค์ที่จะให้พนักงานได้รับความพึงพอใจและภาคภูมิใจในผลงาน ที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นให้มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท มีทัศนคติที่ดี การมีส่วนร่วมในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในงานร่วมกับทางบริษัทฯ และประสบความสำเร็จในชีวิตของการทำงานร่วมกัน

     ดังนั้น บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออกเป็นหลายด้านโดยการ พิจารณาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งด้านสังคม, เศรษฐกิจ, กฎหมาย, ความมั่นคง และความต้องการของพนักงาน ซึ่งต้องเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันในแง่ของความเหมาะสม

นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน

   เพื่อเป็นการปกป้องและป้องกันพนักงานจากอุบัติเหตุในทุกระดับ รวมถึงความเจ็บป่วยจากการงาน พนักงานจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบกรมเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยจากการทำงานอย่างกว้างขวางรวมถึงการส่งเสริมในการพัฒนาทัศนะคติที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งงานระบบ M&E โดย ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายดังนี้

1. ดำเนินการก่อสร้าง และติดตั้งงานระบบ M&E รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า    รวมถึงพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพ

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานที่ส่งมอบของทางราชการ   รวมถึงข้อตกลงของลูกค้า

3. นำนโยบายเป็นกรอบในการทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ

 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ พร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพรวมทั้งระเบียบ วิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุผล

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติด

  บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ตระหนักเป็นอย่างดีว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดทุกชนิด เป็นสิ่งที่บั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความปลอดภัยประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการใช้มาตรการป้องกันและปราบปราม ห้ามมิให้พนักงานมีไว้ในครอบครอง เพื่อการเสพหรือจำหน่ายสารเสพติดทุกชนิดในพื้นที่ของบริษัทฯเพื่อให้นโยบายดังกล่าวบรรลุผล 

บริษัทฯได้ตั้งกฎระเบียบที่เป็นที่ยอมรับและมีมาตรการในการลงโทษพนักงานผู้ใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือพนักงานผู้ใดที่อ่อนแอเนื่อง จากการเสพยาเสพย์ติดจะต้องถูกเลิกสัญญาจ้างงานทันที

บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.