ประวัติความเป็นมา

                    บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด จดทะเบียนก่อตั้ง เป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 ใน นาม บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เริ่มก่อตั้ง โดย นายสุวิทย์ ทองถิน มีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า สื่อสารโรงงานและประกอบอาคาร ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4 ล้านบาท ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่กิจการด้านซ่อมบำรุงโรงงานและรับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศและได้ขยายธุรกิจไปสุ่ธุรกิจให้บริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

                   บริษัทฯ รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub contractor) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดำเนินกิจการด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานก่อสร้างอันเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้าและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รับผิดชอบและตรงต่อเวลาจนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ส่งผลให้กิจการสามารถเติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยความมั่นคง พร้อมกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงาน

                   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท มีผลงานก่อสร้างหลากหลาย เช่น โรงงานงานซ่อมแซม รวมถึงงานอื่นๆเช่น งานตกแต่งภายใน งานออกแบบ งานระบบภายในต่าง ๆ งานย้ายเครื่องจักร ซึ่งล้วนได้รับความสำเร็จและมีผลงานอันเป็นที่พึงพอใจ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ที่ส่วนใหญ่เลือกว่าจ้างบริษัทเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยความเชื่อมั่นจากคำบอกเล่าแบบปากต่อปาก

                   ปัจจุบันบริษัทดำเนินงานหลักในด้านการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ( Mechanical & Electrical Engineering Contractor)อย่างเต็มรูปแบบสำหรับอาคารทุกประเภทอาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรมโดยบริษัทจัดเป็นบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมงาน รับเหมาทั้งที่เกี่ยวกับภาครัฐและภาคเอกชน

                   บริษัทเน้นการให้บริการลูกค้าในระดับดีเยี่ยม โดยจะให้ความสำคัญต่อการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้และเป็นธรรมต่อลูกค้าด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นเพื่อส่งมอบงาน ให้ถูกต้องในครั้งแรกและครั้งเดียว "We build it right the first time"

                   ทั้งนี้ทาง บริษัทพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างมาตรฐานของบริษัทให้สูงขึ้นในทุกด้าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บริษัทจะสามารถสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เราจะเป็นผู้นำด้านธุรกิจด้านซ่อมบำรุงโรงงานและรับเหมาก่อสร้าง บริการอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อตอบสนองความพึง-พอใจของลูกค้าและเป็นบริษัทฯที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดและทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ของบริษัทด้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

พันธกิจ

  1. ขยายงานด้านซ่อมบำรุงโรงงานและรับเหมาก่อสร้างและงานระบบให้เติบโต อย่างต่อเนื่องภายใต้ความชำนาญและคุณภาพที่เป็นเลิศ ควบคู่ไปกับงบประมาณที่ลูกค้าต้องการและแล้วเสร็จภายในเวลาที่ตกลงกัน
  2. มุ่งเน้นระบบการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
  3. ปรับปรุงปัญหาการทำงานอย่างต่อเนื่องและนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้
  4. พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  5. มุ่งมั่นให้บริการที่ดีเลิศอย่างมืออาชีพ ให้ลูกค้ามั่นใจได้ทั้งคุณภาพของงาน ความคงทนของระบบ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า
  6. พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ


ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

รับออกแบบระบบไฟฟ้า, ติดตั้งระบบไฟฟ้า , ระบบไฟฟ้าในอาคาร และไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบสายล่อฟ้า/Fire Alarm System

รับออกแบบและติดตั้งระบบสายล่อฟ้า ( Lightning Protection System )

ระบบแสงสว่าง

รับออกแบบ ติดตั้งและจำหน่าย ระบบไฟส่องสว่าง

ติดตั้งตู้ Control, MDB

รับติดตั้งและจำหน่าย ตู้ไฟฟ้าต่างๆ

เดินท่อ, รางไฟ และดึงสายไฟฟ้า

รับเดินท่อร้อยสาย รางไฟฟ้าทุกชนิด และดึงสายเมนไฟ

ระบบ Network, Security & Telephone

รับออกแบบ ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค (ระบบ Network), ระบบความปลอดภัย (Security System), ระบบโทรศัพท์ และเดินสายสัญญาณ ออกแบบและติดตั้ง

บริการย้ายและติดตั้งเครื่องจักร

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

งานโครงสร้าง

รับงานโครงสร้างอาคาร, ต่อเติมอาคาร , ขยายโรงงาน

บริการซ่อมปั๊มและติดตั้งปั๊ม

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับปั๊ม (Pump), วาล์ว (Valve), ท่อ (Pipe) ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด

Thermoscan cameras

กล้องถ่ายภาพความร้อน สำหรับงานไฟฟ้าและเครื่องกลในโรงงาน

ระบบทำความเย็น AHU (Air Handling Unit)

บริการงานซ่อมและติดตั้ง

บริษัท ปุณยาพร อิเลคติคอล แอนด์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด

Poonyaporn Electrical & Air System Co., Ltd.